دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 1-36 
2. روز ملی هوای پاک

صفحه 6-8

مارال چاوشی تهرانی