نمایه نویسندگان

ب

  • برومند، امیرعلی آموزش محیط‌زیست، پیش نیاز توسعه گردشگری پایدار در روستاهای ساحلی-دریایی [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 3-6]
  • بیهقی، پرهام عوامل تخریب نواحی ساحلی در جزایر غیرمسکونی استان بوشهر (مطالعه موردی: جزایر نَخیلو و گُرم) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 10-13]

ر

  • رضوان، نیکتا بررسی تأثیرات انسانی بر سواحل و تالاب های ساحلی (مطالعه مروری) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 17-20]
  • رهبانی، محمد صادق سخن سردبیر [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 2-2]

ش

  • شهیدی نژاد، فرید بررسی تأثیرات انسانی بر سواحل و تالاب های ساحلی (مطالعه مروری) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 17-20]

ص

غ

  • غفاری، محمد امین عوامل تخریب نواحی ساحلی در جزایر غیرمسکونی استان بوشهر (مطالعه موردی: جزایر نَخیلو و گُرم) [دوره 5، شماره 1، 1400، صفحه 10-13]

م