آموزش محیط‌زیست، پیش نیاز توسعه گردشگری پایدار در روستاهای ساحلی-دریایی

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد