عوامل تخریب نواحی ساحلی در جزایر غیرمسکونی استان بوشهر (مطالعه موردی: جزایر نَخیلو و گُرم)

نوع مقاله : مقاله

نویسندگان

1 کارشناس مدیریت جهانگردی

2 کارشناس مهندسی منابع طبیعی-علوم دامی