الگوی صحیح استفاده از خدمات اکوسیستمی در راه توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

جوامع انسانی در طول حیات این کره خاکی از خدمات طبیعی آن بهره‌مند شده است. آب، غذا، گیاهان دارویی، محصولات جنگلی تجاری و غیر تجاری، تهیه علوفه برای دام‌ها و غیره از جمله موارد عمدهای هستند که می‌توان به آنها اشاره نمود. موارد مطرح شده در واقع محدودهای از کالاهای ضروری هستند که برای تامین نیازهای اساسی و حفظ بقای انسان به وسیله طبیعت تامین میشده است. به این مزایا و منابعی که انسان در طول دوره حیات خود از زمین بهره می‌برد خدمات اکوسیستم می‎گویند.
در واقع در تعاریف بیان شده برای خدمات اکوسستم بخش مشترکی وجود دارد که به استفاده بشر از منابع موجود در اکوسیستم اشاره می‌کند و بیان می‌کند که طبیعت به میزان زیادی برای انسان‌ها ارزشمند است. از طرفی بر این مسئله بایستی واقف بود که تمامی اجزای یک اکوسیستم به هم مرتبط بوده و تشکیل یک زنجیره را می‌دهند. در واقع در یک اکوسیستم هرم‌هایی وجود دارد که روابط بین اجزای اکوسیستم را به خوبی نشان می‌دهد. لذا اگر انسان‌ها خواهان استفاده پایدار از منابع و مزیت‌های یک اکوسیستم هستند بایستی برای حفاظت آن از تمام اجزای آن اکوسیستم محافظت نمایند. به طوری که دستکاری، تخریب و یا از بین بردن و یا آسیب زدن به یک بخش جزئی از یک اکوسیستم کل آن مجموعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

محمودی، ب. 1395 . تحلیلی بر طبقه بندی های بین المللی خدمات اکوسیستم )راهبردی برای تعیین خدمات اکوسیستم های طبیعی
کشور(. پنجمین کنفرانس الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، الگوی پایه پیشرفت، 29 - 30 اردیبهشت 1395 .
مثنوی، م.ر و دبیری، م. 1396 . ارز شگذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنام هریزی شهرهایی پایدارتر. مجله علمی-
ترویجی منظر، دوره 9، شماره 41 ، صفحه 24 - 35 .
Gomez-Baggethun, E., Gren, A., Barton, D.N., Langemeyer, J., McPhearson, T., O’Farrell, P., Andersson, E.,
Hamstead, Z., and Kremer, P. (2013). Urban Ecosystem Services. In Urbanization, Biodiversity and Ecosystem
Services: Challenges and Opportunities, (Springer, Dordrecht), pp. 251–17
MA. 2005. Ecosystems and Human Well-Bing Synthesis, World Resources Institute. Washington, D.C. (USA)
155 P.
TEEB, 2010. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and economic foundation. Earthscan,
Cambridge.