طبیعت گردی و تاثیر آن بر گونه‌های در خطر انقراض گیاهی

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

معضل فقر و بالا بودن آمار بیکاری در سراسر دنیا به‌عنوان یک چالش جدی تلقی می­شود،  ایران نیز به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه همواره با این معضل دست‌به‌گریبان بوده است، بخصوص این مهم در میان جوامع روستایی نمود بیشتری دارد. فقر و عدم وجود شغل­ در روستاها، تمرکز امکانات و خدمات در شهر، سبب ایجاد جذابیت در مناطق شهری شده و سودای مهاجرت را در ذهن روستاییان و ازجمله جوانان تداعی می­کند.

Burgman, M., Keith, D., Hopper, S.D., Widyatmoko, D., Drill, C., 2007. Threat syndromes and conservation
of the Australian flora. Biol. Conserv. 134, 73e82.
Ballantyne, M., Pickering, C., 2013. Tourism and recreation: a common threat to IUCN red-listed vascular
plants in Europe. Biodivers. Conserv. 22, 1e18.
Ballantyne, M., Gudes, O., Pickering, C.M., 2014. Visitor trails are an important cause of fragmentation in
endangered urban forests. Landsc. Urban Plan. 130,
112e124.
Newsome, D., Moore, S.A., Dowling, R.K., 2013. Natural Area Tourism: Ecology, Impacts, and Management,
second ed. Channel View Publications, Bristol, UK.
Evans, M.C., Watson, J.E.M., Fuller, R.A., Venter, O., Bennett, S.C., Marsack, P.R., Possingham, H.P.,
2011. The spatial distribution of threats to species in Australia. Bioscience 61, 281e289