روستاها مبنای توسعه طبیعت گردی در ایران

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری بطور اعم و گردشگری روستایی بطور اخص یکی از شاخص‌های عمده ی اقتصاد ملی و بین المللی به حساب می‌آید. بنابراین گسترش این صنعت از جمله اولویت‌های برنامه‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه می‌باشد و هدف آن‌ها همانا کمک به جوامع محلی برای پیشبرد فعالیت‌ها و اهداف توسعه می‌باشد. بنابراین اولویت را به نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های مردم محلی می‌دهد. روستاها و ساکنین آن از دو جهت با صنعت گردشگری در ارتباط هستند. یکی اینکه محیط روستایی به عنوان فضاها و مکان ییلاقی محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران به شمار می‌آید و دیگر اینکه تولیدات آنها اعم از مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشگران عرضه شده و از این طریق به اقتصاد معیشتی آن‌ها کمک می‌کند.

- افتخاری، رکن الدین، قادری، اسماعیل، تابستان ) 1381 (: نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، فصلنامه مدرس، دوره 6،
شماره 2، دانشگاه تربیت مدرس.
- دهستانی بهبود ) 1383 ( برنامه ریزی کالبدی گردشگری پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت مدرس .
- رجبی، سپیده ، ) 1390 ( نقش گردشگری در توسعه ی پایدار روستایی مطالعه ی موردی: ) شهرستان خشکبیجار(.
-Oppermann،M،(1996):Rural Tourism in southern Germany ،annals of Tourism research، vol ،23 Num 1،
Pergamon Peess ،USA.
-Dot ، (1994):National Rural Tourism strategy، Commonwealth Department of Tourism، Canberra.