افق های نوین طبیعت گردی و کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده

وجود چشم انداز های و سنت های متنوع در زمینه کشت و برداشت محصولات مختلف کشاورزی پتانسبل بسیار خوبی را در این زمینه برای کشور فراهم نموده است. سنت ها و فرهنگ هایی که در نوع خود منحصر به فرد یوده و دارای جذابیت خاصی برای گردشگران هستند. به گونه ای که با داشتن دانش مدیریتی مناسب در جهت رشد و تعالی اکوتوریسم در بخش کشاورزی گام های بزرگی را برداشت

Owaygen, M., The Impact of Ecotourism on Farming Systems and Rural Agricultural Development A Case
Study from Northern Lebanon.
رضوانی, محمد رضا, نجارزاده, محمد, ترابی, ذبیح الله. ) 1395 (. ›چال شها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مور د مطالعه:
مناطق روستایی شاهرود‹, مطالعات مدیریت گردشگری 11 ) 84-61 .pp ,)36 .