تالاب سولدوز، فرصتی ارزشمند برای توسعه اکوتوریسم در شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

انجمن همیاران طبیعت آذربایجان

چکیده

تالاب سولدوز یکی از مهمترین تالاب های شمال غرب کشور می باشد که به دلیل دارا بودن فون غنی از پرندگان زادآور و زمستان گذران و همچنین داشتن چشم اندازهای زیبا گردشگران و طبیعت گردان زیادی را در طول سال به خود جلب می نماید. این تالاب از تالاب های دایمی در شمال غرب کشور بوده و به خاطر بستر زیستگاهی مناسب و دور بودن از جاده های ارتباطی دارای پوشش گیاهی مناسب و امنیت پایدارتری نسبت به دیگر تالاب ها می باشد. توسعه های زیرساختی برای پرنده نگری و حفاظت از این تالاب در کنار تالاب های مجاور موجب شده است در منطقه مذکور زیستگاهی مکمل برای گونه های حیات وحش بوجود آید.

شیخی ئیلانلو ص، یوسفی م. 1391 . تالاب های شهرستان نقده مکملی برای حفظ تنوع جامعه پرندگان دریاچه ارومیه، مطالعه
موردی: تالاب سلدوز و آق قلعه. کنفرانس بین المللی دریاچه ارومیه )چالش ها و راهکارها(، ارومیه، 18 الی 20 آذر 1391 .
عذار، عزیز.، قیاسی، مهدی و رضایی چیانه، اسماعیل ) « )1393 بررسی فلورستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی تالاب سولدوز در
شهرستان نقده )سولدوز( در استان آذربایجان غربی ». سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.