رابطه دوسویه تنوع زیستی و طبیعت گردی

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

تنوع زیستی شبکه‌ای از همه موجودات زنده، اعم از گیاهی و جانوری است، که این مفهوم در حقیقت به تنوع حیات بر روی زمین و الگوهای طبیعی آن برمی‌گردد. که امروزه در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم مطرح می‌گردد، ولی در سطح گونه شناخته شده تر بوده و کاربرد بیشتری دارد. متأسفانه در قرن اخیر تنوع زیستی در دنیا با نرخ بالایی در حال کاهش بوده و بسیاری از گونه‌ها در خطر انقراض قرارگرفته و تعداد زیادی نیز در قرن اخیر منقرض شده اند. یکی از راه‌های حفاظت از تنوع زیستی تعیین معیشت‌های جایگزین برای استخراج و مصرف منابع توسط جوامع بومی است. تاکنون روش‌های متعددی در جهت بهبود وضعیت معیشتی جوامع بومی و همگام کردن آ نها با اولویت‌های حفاظتی صورت گرفته است، که طبیعتگردی و توسعه آن در حال حاضر به عنوان یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها در این زمینه محسوب می‌شوند.

مجنونیان،ه. 1377 . راهنمای آماده سازی پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده برای توریسم )از برنامه زیست محیطی
ملل متحد، سازمان خوارو بار جهانی، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت( – انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
200 ص.
زرقی، ح.، حسینی، س.م.، اجنهادی، ح.، فریدون، م. 1388 . اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک
ملی تندوره. زیست شناسی، دوره 4، شماره 3، 47 - 54 .
حسینی، م.، اگاه، ه. مبارکی، ا. ۱۳۹۵. تاثیرات منفی اکوتوریسم دریایی بر تنوع زیستی آبزیانزیستی آبزیان، هجدهمین
همایش صنایع دریایی، جزیره کیش، انجمن مهندسی دریایی ایران