پنجمین شماره نشریه بوم کره منتشر شد.

پنجمین  شماره نشریه بوم کره منتشر شد.

نشریه دانشجویی بوم کره (ویژه نامه آموزش) توسط انجمن علمی دانشجویی محیط زیست باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره نشریه می‌توانید مطالبی چون سخن سردبیر، محیط زیست و جوامع محلی، آموزش محیط زیست و کودکان، روایتی از مدرسه طبیعت، تجربیات جهانی در آموزش محیط زیست و ... را مطالعه کنید.

مدیر مسئول این نشریه بهنام رحمانی، سردبیر دانیال نیری، طراح و صفحه آرا علی بختیاری خواه هستند و در این شماره فاطمه سایر، سارا قلی پور، علی بختیاری خواه، سید محمد جواد عبدالله صابری و مریم مهدی پور همکاری داشته‌اند.

همچنین عکاس این شماره مائده ماهر با همکاری بنیاد فرهنگی آموزش قلم چی، باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی محیط زیست ایران بوده اند.

برای مشاهده مقالات این شماره می‌توانید به سایت مجله دانشجویی بوم کره مراجعه نمایید.