اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهنام رحمانی

دانشگاه تهران

rahmani.behnamut.ac.ir

سردبیر

دانیال نیری

تنوع زیستی دانشگاه تهران

danial.nayeri021gmail.com

مشاور

صیاد شیخی ئیلانلو

تنوع زیستی دانشگاه تهران

sayyad.sheykhiut.ac.ir

گرافیست

علی بختیاری خواه

دانشگاه تهران

alibakhtiari1997gmail.com