جاده‌ها می‌کشند

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دکتری تنوع زیستی از دانشگاه تهران، محقق مدیریت تعارض انسان و حیات وحش و بوم شناسی جاده

چکیده

متن مصاحبه آقای دکتر محمدی با مجله بوم کره
علیرضا محمدی دارای دکتری تنوع زیستی از دانشگاه تهران است و بر روی موضوعات مدیریت تعارض انسان و حیات وحش و بوم شناسی جاده تحقیق می‌کند.