نجات یوز در طبیعت یا اسارت

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانش آموخته رشته محیط زیست، مدیر کل اداره محیط زیست خراسان جنوبی

چکیده

متن مصاحبه آقای دکتر اکبری با مجله بوم کره
دکتر حسن اکبری، دانش آموخته رشته محیط زیست، سال ها در استان یزد به عنوان کارشناس محیط طبیعی فعالیت کرده و در حال حاضر مدیر کل اداره محیط زیست خراسان جنوبی است.