ژنتیک چگونه به کمک یوز می‌آید؟

نوع مقاله : مصاحبه

نویسنده

دانشجوی دکتری تنوع زیستی، حفاظت و تکامل در دانشگاه ،CIBIO مرکز تحقیقاتی پورتو، محقق ژنتیک حفاظت یوزپلنگ آسیایی

چکیده

متن مصاحبه خانم دکتر خلعتبری با مجله بوم کره
لیلی خلعتبری دانشجوی دکتری تنوع زیستی، حفاظت و تکامل در دانشگاه ،CIBIO مرکز تحقیقاتی پورتو است که درباره ی ژنتیک حفاظت یوزپلنگ آسیایی تخقیق می‌کند.