قوانین و مقررات حفاظت و بهره برداری از تالاب‌ها

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

با توجه به اهمیت تالاب‌ها در حیات انسانها و با توجه به خشکیدگی فراگیر آنها در سالهای اخیر احساس می‌شود تا قوانین و مقررات مدون در نظام حقوقی کشور را شناسایی و ارزیابی نمود. این نوشتار با پیروی از اهداف کنوانسیون رامسر مبنی بر حفاظت از تالاب‏ها و استفاده معقول جوامع محلی اطراف آن در صدد بررسی قوانین و مقررات پراکنده موجود اما مرتبط در خصوص حفاظت و استفاده معقول جوامع محلی پیرامون آن از تالابها به قوانین و مقررات گوناگون مرتبط به تالاب‎ها و کاستی‎ها و نواقص موجود پرداخته است.

1.جعفری، حمیدرضا و سعید کریمی و فرناز مداح ) 13 86 (، "محدوده یابی سپر محافظتی با تجزیه و تحلیل مشخصه های آلاینده
به کمک RS و GIS در تالاب میانکاله"، مجله محیط شناسی دانشگاه تهران، سال 33 شماره 44: تهران
2.جواهریان، زهرا ) 13 89 (، الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های آبی کشور، تهران: دفتر پژوهش و توسعه پایدار
سازمان محیط زیست
3.سیاح مفضلی، اردشیر ) 1393(، بسته ابزاری به کارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالا بها، تهران: دفتر طرح
حفاظت از تالاب های ایران سازمان محیط زیست کشور
4.طاهری، محسن ) 139 5 (، محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات جنگل
5.وکیل، امیرساعد و پوریا عسگری ) 1391(، قانون اساسی در نظم نوین کنونی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد
6.مشهدی، علی ) 139 0 (، "مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا"، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 25 : تهران
7.مشهدی، علی ) 1392(، حق بر محیط زیست سالم )الگوی ایرانی- فرانسوی(، نشر میزان: تهران
8.Barbier, Edward B. (1993), “Sustainable Use of Wetlands Valuing Tropical Wetland Benefits: Economic Methodologies
and Applications”, The Geographical Journal, Vol. 159 No.1: London
9.Dyson, Megan & Ger Bergken & John Scanlon (2003), “Flow”: Cambridge University Press, UK and WWF Press.
Gland Switzerland
10.Maute, Christiane (2015), “Homeopathy for plants”, 3rd edition, Narayanaverlag press, Friedrichshafen Germany
11.White David and Leonard Shabman (1995), “National Wetland Mitigation Banking Study, Watershed-Based Wetlands
Planing: A Case Study Report”, Institute for warer resources center, vol. 95: US army corps of engineers, Alexandria
Virginia USA