شناخت و اهمیت تالاب‌های شهری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تالاب‌ها اکوسیستم‌های مهمی در سطح جهان هستند. با این حال، این زیستگاه‌ها به واسطه شهرنشینی تهدید می‌شوند. بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها ساکن هستند، تخلیه و پر کردن تالاب‌ها و تأمین زمین برای مناطق مسکونی و زیرساخت‌های شهری یکی از بزرگ‌ترین علل از دست رفتن این نوع تالاب‌هاست.
تالاب‌های شهری مناطقی هستند که به‌صورت فصلی یا دائمی آبگیری می‌شوند. این تالاب‌ها در مرزهای شهری، به عبارتی در داخل و یا اطراف و حومه‌های شهر قرار دارند و شامل رودخانه‌ها و دشت‌های سیلابی، دریاچه‌ها، باتلاق‌ها و همچنین انواع ساحلی مانند تالاب‌های شور، مانگرو و صخره‌های مرجانی می‌شوند.
نکته قابل توجه این است که تالاب‌ها به ندرت در انزوا از سایر آبراه‌ها تشکیل می‌شوند. این نوع از تالاب‌ها می‌توانند طبیعی، انسان‌ساخت یا ترکیبی از هر دو باشد.

1.اکبری پور سلیمی، شایان و فریدون رادمنش. ۱۳۹۲ . از زبال هدانی تا تفرجگاه نمونه موردی تالاب عینک رشت، اولین همایش حفاظت از تالا بها و اکوسیست مهای
آبی ایران.
2.Boyer, T., & Polasky, S. (2004). Valuing Urban Wetlands: A Review of non material valuation Studies. Wetlands, 24(4), 744-
755.
3.Mackintosh, Tand Davis, J .2013. The importance of urban wetlands,.In Paul, S. (Ed). Workbook for managing urban wetlands
in Australia. Sydney Olympic Park Authority
4.Melbourne Water (2013). ‘Sites of Biodiversity Significance.’ Available at http://www.melbournewater.com.au/content/rivers_
and_creeks/our_programs_and_projects/river_health_programs/sites_of_biodiversity_significance.asp?bhcp=1 [Accessed
6 July 2013].
5.Ramsar Convention Secretariat, 2010. Wise use of wetlands: Concepts and approaches for the wise use of wetlands. Ramsar
handbooks for the wise use of wetlands, 4th edition, vol. 1. Ramsar Convention