نویسنده = منیره جوانمردی
تعداد مقالات: 1
1. روستاها مبنای توسعه طبیعت گردی در ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 60-65

منیره جوانمردی